Privacy NL

Current per 1 maart 2023

 

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen, transparant te zijn over de gegevens die wij bewaren en u controle te geven over hoe wij deze gebruiken.

 

Het doel van dit privacybeleid (het “Beleid”) is om:

– u duidelijk en eenvoudig uit te leggen hoe wij de informatie gebruiken die wij verzamelen wanneer u onze site gebruikt;

– de opties die wij u bieden om het gebruik van uw gegevens te controleren, de rechten die u daarover hebt en hoe u deze kunt uitoefenen gedetailleerd uiteen te zetten.

 

1 . . Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens? Om welke diensten gaat het?

 

MEDIPODCAST (hierna “MEDIPODCAST” of “Wij”) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de gebruikers die een gebruikersaccount op de website hebben aangemaakt (al dan niet professionals uit de gezondheidszorg) (hierna de “Betrokkenen” of “U”).

 

MEDIPODCAST verwerkt de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en in het bijzonder met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”).

 

Door de website van MEDIPODCAST (hierna de “Website”) te bezoeken of door de diensten ervan te gebruiken, aanvaardt de betrokkene volledig en zonder voorbehoud dit Privacybeleid.

 

De betrokkene erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en geeft MEDIPODCAST toestemming om de persoonsgegevens die hij of zij aan MEDIPODCAST meedeelt in het kader van de daarin aangeboden diensten, overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid te verwerken.

 

MEDIPODCAST is de beheerder van uw persoonsgegevens:

 

MEDIPODCAST eigendom van in One SRL

Rue Louis de Geer 6

1348 Louvain-la-Neuve

BE 0752.932.608

www.medipodcast.eu

 

Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan MEDIPODCAST op het volgende adres: info@medipodcast.eu.

2. Hoe verzamelen wij uw gegevens? Om welke soorten gegevens gaat het?

 

Door de Website te bezoeken of door een gebruikersaccount op de Website aan te maken, staat de betrokkene MEDIPODCAST toe de volgende informatie te registreren en op te slaan

 

– Naam en achternaam;

– Gebruikersnaam;

– E-mailadres;

– Wachtwoord voor de gebruikersaccount;

– Bedrijf van de betrokkene;

– Telefoonnummer;

– Postadres;

– Status van gezondheidswerker en toegekend RIZIV-nummer;

– Status van niet-gezondheidswerker;

– Medische activiteit als gezondheidswerker;

– Communicatie tussen de betrokkene en MEDIPODCAST;

– Gegevens met betrekking tot de deelname van de betrokkene aan discussieforums van MEDIPODCAST (inclusief e-Learning credits en informatie met betrekking tot uw deelname aan e-Learning cursussen);

– Accreditatie(s) in geval van deelname aan evenementen van MEDIPODCAST;

– Het type domein waarmee de betrokkene verbinding maakt met het internet;

– IP-adres;

– De datum en tijd van toegang tot de website van MEDIPODCAST en andere verkeersgegevens;- Locatiegegevens of andere communicatiegegevens;

– Het type browser, platform en/of besturingssysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt;

– De zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de website van MEDIPODCAST te vinden;

– De browservoorkeuren.

 

Om de navigatie op de website van MEDIPODCAST te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan MEDIPODCAST “cookies” gebruiken. Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uiteengezet in het Cookiebeleid van MEDIPODCAST dat hier beschikbaar is. (link)

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?

MEDIPODCAST verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.

 

MEDIPODCAST verzamelt, bewaart en gebruikt de gegevens van de betrokkenen voor de volgende doeleinden

– om uw gebruikersaccount te beheren en u onze diensten aan te bieden;

– om de activiteiten waarvoor u zich opMEDIPODCAST hebt ingeschreven naar behoren te beheren;

– om nieuws over medisch onderzoek te verspreiden en te promoten;

– om de contractuele relatie met u aan te gaan, uit te voeren en te onderhouden;

– om statistische onderzoeken uit te voeren;

– om te reageren op uw verzoeken om informatie;- om u te informeren over publicaties en activiteiten van MEDIPODCAST;

– om uw accreditaties met u te delen, indien van toepassing;

– om u te abonneren op de diensten van MEDIPODCAST (Nieuwsbrieven, enz.);

– om u in staat te stellen informatie over de diensten van MEDIPODCAST te ontvangen;

– om u een lijst met producten en diensten van MEDIPODCAST te verstrekken. om u berichten te laten ontvangen;

– om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

– om de levering en het gebruik van de Site te vergemakkelijken;

– om de ervaring van de betrokkenen op de Site te personaliseren;

– om u te informeren over de ontwikkeling van de Site en zijn functionaliteiten;

– voor elk ander doel waarvoor u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

(a)   de uitvoering van onze overeenkomstWij gebruiken uw persoonsgegevens om uw gebruikersaccount te beheren, om u in staat te stellen in te loggen, om u af en toe te contacteren met serviceberichten en om u onze diensten te verlenen.

De eis om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw gebruikersaccount te beheren en onze diensten te verlenen, is contractueel vastgelegd. Als u deze gegevens niet verstrekt, krijgt u geen toegang tot onze MEDIPODCAST-diensten.

(b)   Uw toestemmingIn het bijzonder hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken wanneer u zich inschrijft voor evenementen of activiteiten die door MEDIPODCAST en haar potentiële partners worden georganiseerd of wanneer u zich abonneert op een promotiedienst van MEDIPODCAST (bijvoorbeeld onze Nieuwsbrieven, enz.).

Wanneer de rechtmatige basis voor de verwerking uw toestemming is, hebt u ook het recht om deze op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking is uitgevoerd.

(c) Het voldoen aan een verzoek van u: Wij moeten sommige van uw gegevens verzamelen om aan een verzoek van u te voldoen.

(d) Een wettelijke verplichting van MEDIPODCAST: Wij moeten sommige van uw gegevens verzamelen en bewaren om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

(e) Ons gerechtvaardigd belang voor zover dit in overeenstemming is met uw belangen, vrijheden en grondrechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen, en wij stellen ook geaggregeerde statistieken samen op basis van uw persoonsgegevens om onze diensten aantrekkelijker te maken voor u en voor onze gebruikers als geheel

 

 

4. . Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in dit beleid beschreven doeleinden.4 .

De bewaartermijnen kunnen per verwerking verschillen, afhankelijk van het doel en de rechtsgrond voor de bewaartermijn.

 

Wij kunnen ook persoonsgegevens met betrekking tot een uitgeschreven betrokkene blijven bewaren, met inbegrip van correspondentie of verzoeken om bijstand die aan MEDIPODCAST zijn gericht, om te kunnen reageren op eventuele vragen of klachten die na de verwerking bij ons worden ingediend, om de goede uitvoering van de door MEDIPODCAST uitgevoerde activiteiten te waarborgen en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van fiscale en andere wettelijke vereisten.

 

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en voor welke doeleinden?

 

 Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, behalve zoals gespecificeerd in dit beleid voor de beoogde doeleinden of zoals vereist door de wet.

 

Naast MEDIPODCAST en ons personeel kan in sommige gevallen toegang tot gegevens worden verleend aan bepaalde categorieën externe ontvangers, zoals bevoegde autoriteiten, technische dienstverleners, berichtendiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, juridische adviseurs, communicatiebureaus, enz.

Openbaarmaking van dergelijke informatie aan voornoemde personen blijft in ieder geval beperkt tot wat strikt noodzakelijk of vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

 

6 . . Welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen?

 

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd veiligheidsniveau te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens staan, voor zover mogelijk voorkomen dat:

– onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of deze wijzigen;

– deze gegevens oneigenlijk worden gebruikt of bekendgemaakt;

– deze gegevens onrechtmatig worden vernietigd of per ongeluk verloren gaan.

 

In dit verband zijn onze medewerkers die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door derden, ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.

 

7. Wat is ons beleid ten aanzien van minderjarigen?

Wat is ons beleid ten aanzien van minderjarigen? Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, mogen de website van MEDIPODCAST niet gebruiken. Wij verzoeken minderjarigen hun persoonsgegevens niet aan ons door te geven via onze site of enige andere tussenpersoon. Elke inbreuk op deze bepaling moet onmiddellijk worden gemeld aan het volgende adres: info@medipodcast.eu.

 

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie?

Wij geven gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte als dat land een passend beschermingsniveau biedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met de GDPR (voor meer informatie over landen die een passend beschermingsniveau bieden, verwijzen wij naar de passend beschermingsniveau, zie: https://goo.gl/1eWt1V), of binnen de door de geldende wetgeving toegestane grenzen, bijvoorbeeld door de bescherming van de gegevens te waarborgen door middel van passende contractuele bepalingen.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

In overeenstemming met de GDPR hebt u de volgende rechten:

– Recht op informatie over de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking;

– Recht op toegang: u kunt te allen tijde toegang krijgen tot de gegevens die MEDIPODCAST over u bewaart of nagaan of u in de database van MEDIPODCAST bent opgenomen;

– Recht op rectificatie: wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij bewaren actueel zijn. Wij raden u aan van tijd tot tijd uw account te raadplegen of bij ons na te gaan of uw gegevens actueel zijn. Als u constateert dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze te corrigeren;

– Recht van bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door MEDIPODCAST;

– Recht van verwijdering: u kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die MEDIPODCAST wettelijk verplicht zou zijn te bewaren;

– Recht op beperking van de verwerking: U kunt de beperking van de verwerking verkrijgen wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer u van mening bent dat de verwerking onwettig is;

– Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan MEDIPODCAST hebt meegedeeld te ontvangen en kunt ons ook vragen deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Om uw rechten uit te oefenen, nodigen wij u uit ons een schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart

per e-mail: info@medipodcast.eu of;per post: MEDIPODCAST / in One SRLRue Louis de Geer 6, 1348 Louvain-la-Neuve

 

Wij zullen dan het nodige doen om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek aan dit verzoek te voldoen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming, waarvan het contactadres als volgt is

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00E-

Mail: contact@apd-gba.be

 

 

Welkom!

Log hieronder in

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Maak uw account aan!

Vul onderstaand formulier in om uw account aan te maken

Heeft u al een account? Login
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00