Algemene gebruiksvoorwaarden MEDIPODCAST

Geldend vanaf 1 maart 2023.

1; Inleiding

De website van MEDIPODCAST (de “Site”) wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:

MEDIPODCAST eigendom van REEVOLUTION SRL

Meilaan 163
1200 Brussel
BE 0753.716.526
www.medipodcast.eu

Ci-après “MEDIPODCAST” of “Wij”.

De Site omvat alle functies, toepassingen, diensten, technologieën en software van MEDIPODCAST die wij u ter beschikking stellen om het doel van MEDIPODCAST te vervullen: een platform bieden voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie, educatie en communicatie. Vragen over de Site of deze gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan MEDIPODCAST op het hierboven vermelde adres of per e-mail aan info@medipodcast.eu.

2. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de Site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en aan de toepasselijke regelgeving.

Toegang tot de Site houdt in dat de gebruiker (de “Gebruiker”) deze gebruiksvoorwaarden, die te allen tijde onderaan elke pagina van de Site kunnen worden ingezien, volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

3. Werking van de Website

MEDIPODCAST zorgt ervoor dat de Website actueel is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. MEDIPODCAST garandeert niet dat de functies van de Website zonder onderbreking of fouten beschikbaar zullen zijn, dat gebreken onmiddellijk zullen worden verholpen of dat de server die de Website beschikbaar stelt vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

MEDIPODCAST sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade van welke aard dan ook (winstderving, verlies van kansen, schade veroorzaakt door nalatigheid of onachtzaamheid bij het leveren, compileren, redigeren, schrijven, interpreteren, vermelden en verspreiden van informatie, enz.

MEDIPODCAST is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van gegevens of voor de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld werkonderbrekingen, schade aan uw programma’s of apparatuur); elke aanspraak op financiële vergoeding is derhalve uitgesloten.

Indien de gebruiker een fout, virus of ander schadelijk element op de website ontdekt, wordt hij/zij verzocht MEDIPODCAST te informeren op het volgende adres: info@medipodcast.eu zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. MEDIPODCAST raadt de gebruiker aan firewalls, antivirussoftware en andere noodzakelijke beschermingssoftware op zijn computer te installeren om schade aan de computer te voorkomen.

MEDIPODCAST behoudt zich het recht voor de website op elk moment geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is de informatie van algemene aard en niet aangepast aan de specifieke omstandigheden van een bepaald doel of individu.

De verantwoordelijkheid voor de artikelen en foto’s die zijn opgenomen in het informatie-uitwisselingsgedeelte van de Website ligt bij de auteur van het artikel of de foto. MEDIPODCAST is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die via de Website is verkregen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de beschikbare informatie.

4. Gebruik van de Site en aanmaken van een Gebruikersaccount

De Gebruiker kan ook een Gebruikersaccount (hierna een “Account”) aanmaken als (i) beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of (ii) niet-beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

De Gebruiker garandeert bij het aanmaken van zijn Account, ongeacht zijn status, dat alle aan MEDIPODCAST verstrekte gegevens juist, nauwkeurig en volledig zijn

De Gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze gegevens juist, nauwkeurig en volledig blijven.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site en zijn Account uitsluitend overeenkomstig hun doel te gebruiken, met uitsluiting van elk ander doel.

De Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat alle door hem verstrekte informatie juist en actueel is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site en zijn Account te goeder trouw te gebruiken en de toepasselijke wetgeving na te leven, en met name af te zien van

– naar MEDIPODCAST inhoud of mededelingen te sturen die onjuist of misleidend zijn (en deze inhoud zo nodig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze niet onjuist of misleidend wordt), obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend, illegaal, misleidend inbreuk maken op andermans privacy, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, inbreuk makend op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht, of die aanzet tot of deelneemt aan een van het voorgaande;

 – e-mailadressen of andere soorten inhoud aan MEDIPODCAST verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen;

– inhoud naar MEDIPODCAST sturen die de rechten van derden schendt of hen op enigerlei wijze benadeelt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen, enz.) de site te gebruiken om spam, ongevraagde post, piramideschema’s of soortgelijke frauduleuze programma’s te versturen;

– elke handeling die de goede werking van de Site kan verstoren, met inbegrip van het gebruik van wormen, virussen, softwarebommen of massamailings;

– pogingen tot ongeoorloofde toegang tot enig deel van de Site of tot enige apparatuur die wordt gebruikt voor de werking van de Site;

– het gebruik van een valse naam, een pseudoniem of het aannemen van de identiteit van een andere persoon of entiteit;- het gebruik van de Site voor andere doeleinden dan die waarin deze gebruiksvoorwaarden voorzien.

MEDIPODCAST is niet aansprakelijk voor het niet naleven door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden en/of de toepasselijke wet- en regelgeving. De Gebruiker vrijwaart MEDIPODCAST tegen elke actie, vordering of klacht van derden (met inbegrip van overheidsinstanties) met betrekking tot het gebruik van de Site en de Account van de Gebruiker.

De Gebruiker gebruikt de Site en de Account van de Gebruiker op eigen risico. De Site, de onderdelen ervan en alle gerelateerde informatie, software, faciliteiten en diensten worden geleverd op een “as is” en “as available” basis zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet) en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker is verder verplicht

MEDIPODCAST onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij/zij zich bewust wordt van ongepast gedrag of gebruik in verband met de Website door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@medipodcast.eu .

5. MEDIPODCAST Discussieforums en gedragsregels

De Gebruiker kan via zijn/haar Account toegang krijgen tot verschillende discussieforums op de Site (de “Forums”). De Forums maken online discussie met andere Gebruikers met een eigen account mogelijk. Alle Gebruikers met een Account kunnen berichten plaatsen en vragen van gelijk belang beantwoorden. Om misbruik te voorkomen is de Gebruiker van deze discussieforums onderworpen aan enkele aanvullende gedragsregels als volgt:

– Eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten: het is verboden om werken die door het auteursrecht zijn beschermd of waarvoor een intellectueel eigendomsrecht is geregistreerd, te plaatsen zonder daartoe gerechtigd te zijn of zonder de betreffende rechten daadwerkelijk te bezitten. De gebruiker vrijwaart MEDIPODCAST in elk geval tegen elke aanspraak van een derde;

– Naleving van het toepasselijke recht: elke uitlating die personen of instellingen op welke manier dan ook kan schaden, is verboden. Dit omvat verklaringen die in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden, beledigend of discriminerend, godslasterlijk of beledigend, illegaal of onwaar zijn. Het is ook verboden gegevens te verspreiden die inbreuk maken op de privacy van gebruikers, aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat of neerkomen op ongeoorloofde reclame. Het is ook verboden om bewust of onbewust nationale of internationale wetten te schenden;

– Vacatures of zoekopdrachten, commerciële informatie of andere irrelevante berichten hebben geen plaats op de forums;

– De verzonden berichten mogen geen virussen bevatten of technische defecten vertonen, noch andere computers of servers beschadigen;

Bij niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden behoudt MEDIPODCAST zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing :

– berichten te verwijderen wegens schending van intellectuele eigendomsrechten of de toepasselijke wetgeving;- discussies op de forums te beëindigen;

– de gebruiker de toegang tot de forums te ontzeggen wegens het herhaaldelijk plaatsen van ongepaste berichten zoals hierboven beschreven. Deze weigering hoeft niet gemotiveerd te zijn;

– de politie of justitie inlichten in geval van ernstig onwettig gedrag. Intellectuele eigendomsrechten

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Website en zijn onderdelen (merken, logo’s, foto’s, animaties, video’s, teksten, bestanden, gegevens, enz.) zijn eigendom van MEDIPODCAST. Zij worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, modelrechten, merkrechten, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIPODCAST of, in voorkomend geval, de eigenaar van de betrokken rechten, op straffe van schending van het auteursrecht en/of het modelrecht en/of het merkrecht.

Teneinde de bestaande intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen, is het derhalve verboden de bestanden te wijzigen, te reproduceren, te verkopen of te veranderen, de gegevens te gebruiken voor illegale doeleinden, informatie openbaar te maken aan derden, informatie op te slaan in een databank en de gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het doel van de Site – namelijk de verspreiding van socio-professionele informatie ten behoeve van gezondheidswerkers – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

Het downloaden en kopiëren van gegevens voor strikt privégebruik, publicatie uitsluitend in familiekring en korte citaten uit artikelen zijn toegestaan, zonder toestemming en mits vermelding van de bron, behalve voor gebruik voor commerciële doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beelden, geluiden, software, enz.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

In alle gevallen garandeert de gebruiker MEDIPODCAST tegen elke aanspraak van derden.

7. Hyperlink naar een website

Het aanbrengen van een hyperlink op uw website naar de homepage van de Site is alleen mogelijk nadat u contact hebt opgenomen met MEDIPODCAST en de uitdrukkelijke toestemming van MEDIPODCAST hebt verkregen. De volledige URL van de Site moet duidelijk zichtbaar zijn.MEDIPODCAST is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van informatiebestanden van derden die aan deSite zijn gekoppeld. MEDIPODCAST is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van aan de Site gekoppelde informatiebestanden van derden, noch impliceert deze koppeling een goedkeuring van dergelijke bestanden, noch een samenwerking tussen MEDIPODCAST en de beheerders van een dergelijke andere site.

MEDIPODCAST geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de gegevens op de gekoppelde sites. Het is onmogelijk om de inhoud van alle informatie te controleren.

De toegang tot en het gebruik van andere websites die aan de Site gekoppeld zijn, geschiedt op eigen risico van de Gebruiker.

MEDIPODCAST, alsmede zijn werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en zakenpartners, worden beschermd en gevrijwaard tegen elke gerechtelijke of buitengerechtelijke actie, met inbegrip van juridische bijstand, boekhoudkundige en andere kosten, die door derden wordt ingesteld wegens tekortkomingen met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de Site, het bestaan of het gebruik ervan, of elke schending van een wettelijke bepaling of schending van de rechten van derden.

MEDIPODCAST behoudt zich het recht voor elke link op elk moment te beëindigen.

8 . Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De ongeldigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van een van de voorgaande of latere bepalingen maakt deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd.

MEDIPODCAST verbindt zich ertoe een dergelijke bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op elk geschil of elke actie met betrekking tot het onderwerp van de Site is het Belgische recht van toepassing. De gebruiker stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel in België, onverminderd het recht van MEDIPODCAST om een zaak aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechtbank.

MEDIPODCAST behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van een dergelijke wijziging. Problemen kunnen te allen tijde per e-mail aan MEDIPODCAST worden gemeld op het volgende adres: info@medipodcast.eu .

Welkom!

Log hieronder in

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Maak uw account aan!

Vul onderstaand formulier in om uw account aan te maken

Heeft u al een account? Login
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00